Teraz nie musisz nas szuka�. Chcesz mie� sta�y i nieograniczony dost�p do stabilnego Internetu? Wype�nij formularz a pracownik Biura Obs�ugi Klienta skontaktuje si� z Tob�.

imi� i nazwisko: 
telefon: 
e-mail: Regulamin �wiadczenia us�ugi dost�pu do internetu (106KB). NowoNET-Internet w Nowogardzie regulamin
Krótki opis jak zabiezpieczy� komputer. NowoNET-Internet w Nowogardzie Uwaga Wirusy


Praca w Asternet

Chcielibysmy poinformowa� Klient�w Internetu w Nowogardzie o przej�ciu alternatywnej sieci telefinformatycznej przez nowego dostawce us�ug internetowych dzia�aj�cego na terenie wojew�dztwa zachodniopomorskiego.

Podjelismy ju� szereg dzia�a� zmierzajacych do przywr�cenia sprawnego dzia�ania obecnej sieci internetowej, a w najbli�szym czasie planujemy gruntown� modernizacj� ca�ej infrastruktury teleinformatycznej.
wi�cej...

Praca w Asternet

NowoNET-Internet w Nowogardzie

NowoNET - Internet w Nowogardzie, Idea Firmy NowoNET

WAZNY KOMUNIKAT DLA KLIENTOW INTERNETU Z NOWOGARDU

Masz problemy z czem? Potrzebujesz niezalenej opinii o jakoci zestawionego cza, sprawdzi jego parametry? Podjerzewasz, e Twj dostawca nie zapewnia umwionej szybkoci?
A moe po prostu masz kopot z dostpem do sieci, komputerem i nie potrafisz rozwiza problu?

Ot wanie znalaze rozwizanie: NowoNET.
W naszej firmie zapac Pastwo tylko za to, co zostao zrobione. Nie ukrywamy dodatkowych kosztów. Jeli usterka spowodowana bya z winy operatora opat zostanie obciony OPERATOR.

Sami Pastwo wybieracie okres trwania umowy, lub koszt abonamentu za obsug.

Nasi eksperci z chci pomog naprawi Pastwa cze, a nasi wykwalifikowani technicy zapewni szybk i fachow pomoc w przypadku jakiejkolwiek awarii. U nas na kontakt nie musisz czeka tygodniami. Wyprbuj nas i wypenij formularz zgoszeniowy a pracownik biura obsugi klienta skontaktuje si z Tob w cigu 48 godzin.

Co to jest WiFI?

WiFi (od ang. Wireless Fidelity) to bezprzewodowy system, który pozwala ��czy� si� z Internetem. Jego zasi�g wynosi ok. 1 km. Tak, jak komórki zast�pi�y telefony stacjonarne, tak WiFi mo�e zast�pi� tradycyjny Internet. Technologia WiFi umo�liwia szybk� transmisj� danych. System zapewnia przy tym bezpiecze�stwo przesy�anych informacji. Bezprzewodowy dost�p do Internetu mo�e wkrótce wyprze� tradycyjne ��cza internetowe.

Dziennik "�ycie" 2004-03-31

JAKO�� WiFi

Wi-Fi - bezprzewodowa jako�� to zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych. Produkty zgodna z WiFi maj� na sobie odpowiednie logo, które �wiadczy o zdolno�ci do wspó�pracy z innymi produktami tego typu. Standard WiFi opiera si� na IEEE 802.11.

NowoNET-Internet w Nowogardzie WiFi

  NowoNET-Internet w Nowogardzie NowoNET-Internet w Nowogardzie